ايمني MVM315جديد

شرکت خودروسازي مديران با تجهيز خودرو MVM315 جديد خود به سيستم الکترونيکي ترمز ضد قفل و نيز سيستم توزيع کننده الکترونيکي نيروي ترمز، به اصلي ترين دغدغه خود که همانا آسايش و ايمني مشتريان وفادار خود مي باشد پاسخي درخور داده است.

 

© All rights reserved 2013 Modiran Vehicle Manufacturing Co. - Designed & Developed by www.Parsnemoodar.com