ايمني Arrizo 5

بدنه تقويت شده با لوله هاي محافظ- 5 ستاره ايمني-ايربگ جلو-جانبي و پرده ايي و سيتمهاي کمکي ترمز و پايداري مانند:EBD-BAS-TCS-

© All rights reserved 2013 Modiran Vehicle Manufacturing Co. - Designed & Developed by www.Parsnemoodar.com