خدمات امداد سيار مديران خودرو

شرکتMVM به منظور ارتقاء سطح خدمات پس از فروش و افزايش رضايتمنديدارندگان محصولاتMVM ، با همکاري نمايندگان مجاز و شرکت امداد کانون جهانگردي و اتومبيلراني اقدام به باز تعريفسرويسهاي امدادي خود نموده است.

خدمات امدادي اين شرکت در حال حاضر به دو شيوه زيرصورت مي پذيرد:

1-خدمات امداد سيار:

به منظور ارائه خدمات امداد سيار در حوزه فعاليتنمايندگان خدمات پس از فروش سراسر کشور، نيروهاي آموزش ديده با خودرو هاي تجهيز شدهبراي ارائه خدمات امدادي در محل توقف خودرو در نظر گرفته شده اند. جهت دسترسي بهشرايط خدمات امداد سيار اينجا را کليک نماييد.

تلفن تماس: 47651

الف: خودروهاي داراي گارانتي:

در راستاي توافقات بعمل آمده، هزينه حمل خودروهايمتوقف شده داراي گارانتي براي مشتريان رايگان بوده و توسط شرکت مديران خودرو پرداختخواهد شد.

نکته 1 :مشتري ميبايستي در هنگام تماس با مرکز تماسامداد، کارت ماشين و کارت گارانتي خودرو را به همراه داشته و پاسخگوي سوالات امدادگران از جمله محل توقف و کيلومتر خودرو باشند.

نکته 2 :اين خدمات صرفا در قالب حمل خودرو به نزديکترين نمايندگيمديران خودرو مي باشد و اين شرکت مسئوليتي در قبال حمل به ساير نقاط نخواهد داشت.

  

ب: خودروهاي فاقد گارانتي:

پس از تماس با مرکز پيام در خصوص خودروهاي در راهمانده فاقد گارانتي، امدادگر اعزامي موظف به حمل خودرو به نزديکترين نمايندگي ميباشد وهزينه حمل مي بايستي بر اساس جدول زير
توسط مشتريپرداخت گردد.

رديف

نوع خودرو

هزينه حمل تا 10 کيلومتر

هزينه کيلومتر مازاد

1

MVM110

در شهر 250.000ريال

ريال 9.500

2

در خارج از شهر 250.000ريال

ريال 8.500

3

MVM530

در شهر 300.000ريال

9.500ريال

4

در خارج از شهر 300.000ريال

9.000ريال

5

MVM315

در شهر 300.000ريال

9.500ريال

6

در خارج از شهر 300.000ريال

9.000ريال

7

MVMX33

در شهر 400.000ريال

10.000ريال

8

در خارج از شهر 400.000ريال

9.500ريال

9

خودروسوار

در شهر 450.000ريال

12.000ريال

10

در خارج از شهر 450.000ريال

10.500ريال

 

ج: هزينه خدمات آماده سازي و بيرون کشيدنخودرو از جوي، موانع ، واژگوني و همچنين آماده سازي و بيرون کشيدن خودرو از گاردريلشانه خاکي
طبق جدول زير ميبايستي توسط مشتري پرداخت گرد

 

رديف

نوع خودرو

نوع خدمات

قيمت

11

MVMX33 و خودروسوار

اماده سازي و بيرون کشيدن خودرو از جوي موانع  واژگوني

ريال 400.000200.000- ريال

12

اماده سازي و بيرون کشيدن خودرو از گاردريل شانه خاکي

ريال 400.000

13

MVM530 و MVM315

اماده سازي و بيرون کشيدن خودرو از جوي موانع  واژگوني

ريال 250.000

14

اماده سازي و بيرون کشيدن خودرو از گاردريل شانه خاکي

ريال 350.000250.000 -ريال

15

MVM110

اماده سازي و بيرون کشيدن خودرو از جوي موانع  واژگوني

ريال 200.000

16

اماده سازي و بيرون کشيدن خودرو از گاردريل شانه خاکي

ريال 300.000200.000- ريال

 

د: هزينه هاي ديگر:

1-هزينه کنسلي در محل توافق معادل 50% هزينهحمل تعيين و برعهده مشتري مي باشد.

2-هزينه توقف و تاخير از سوي مشتري به ازايهر ساعت 15% هزينه حمل و برعهده مشتري مي باشد.

3-در صورت حمل و بکسل خودرو در محورهاي چالوسو محورهاي خاکي و صعب العبور ،مبلغ 10%  به اصل قيمتهاي خدمات فوق اضافه ميگردد.

4-در صورت استفاده از خدمات امداد در شيفتشب(ساعت 23 لغايت 5 صبح)، مبلغ 10% به اصل قيمتهاي خدمات فوق اضافه ميگردد.

5- حداکثر زمان انتظار به منظور رسيدن امدادگر در محل مورد توافق، يکساعت پس از تماس با مرکز پيام مي باشد و در صورت عدم اعزام خودروبر يا خودرو سوارتوسط شرکت امداد کانون جهانگردي، مشتري مي­تواند رأساً نسبت به تأمين خودروبر و ياخودرو سوار اقدام و در خصوص خودروهاي گارانتي دار، مشتري ميبايستي از طريق ارتباطبا شرکت امداد کانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران باشماره تماس 6423-021 ، برابر فاکتور پرداختي خود را دريافت نمايد.

© All rights reserved 2013 Modiran Vehicle Manufacturing Co. - Designed & Developed by www.Parsnemoodar.com