عملکرد x33s
قابلیت استفاده از حالت اقتصادی کاهش مصرف سوخت Eco Mode، ارتقای عملکرد سیستم انتقال قدرت CVT از 8.5 به 7.7 ثانیه در سرعت 60 تا 100 کیلومتر بر ساعت، ارتقای عملکرد شتابگیری از 13.9 به 13.4 ثانیه در 0 تا 100 کیلومتر بر ساعت، کاهش استانداردNHV(Idling noise) از 45.3 دسی بل به 39.4 دسی بلست

SaveSave

© All rights reserved 2013 Modiran Vehicle Manufacturing Co. - Designed & Developed by www.Parsnemoodar.com