نمایندگی های لغو امتیاز شده

کد نماینده نام نماینده منطقه تاریخ ابطال شهر
261 قانیان جنوب 1397/04/26 یزد
419 محمودزاده غرب 1397/04/25 اسلام آباد غرب
357 خالدی شمال 1397/05/01 کلاله
439 جلیل مسیر جنوب 1397/05/22 لردگان
392 گلابی-ادیب نیا جنوب 1397/06/04 اهواز
359 اسفندیاری مرکز 1397/06/04 قزوین