نمایندگی های لغو امتیاز شده

کد نماینده نام نماینده منطقه تاریخ ابطال شهر
261 قانیان جنوب 1397/04/26 یزد
419 محمودزاده غرب 1397/04/25 اسلام آباد غرب
357 خالدی شمال 1397/05/01 کلاله