مدارك مورد نياز

مدارك مورد نياز

• عكس پرسنلي 4*3

• گواهي يا اصل مدرك تحصيلي به همراه كپي

• اصل شناسنامه و كارت ملي فرد متقاضي به همراه كپي از تمام صفحات و كرات

• اصل شناسنامه همسر و فرزندان به همراه كپي از تمام صفحات ( در صورت وجود )

• اصل كارت پايان خدمت يا هر نوع معافيت قانوني به همراه كپي ( براي آقايان)